Algemene Voorwaarden bij Overeenkomst van Verkoop/opdracht

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Verkoper: Rebo B.V., gevestigd te (3762 EV) Soest, Beckeringhstraat 21, hierna ook genoemd: ‘Rebo’;
Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Rebo producten levert of ter beschikking stelt, dan wel ten behoeve van wie Rebo diensten verricht, dan wel met wie Rebo een overeenkomst aangaat tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht, of met wie Rebo in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of opdracht die tussen Rebo en koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten: onder “producten” worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle goederen welke door Rebo aan koper worden aangeboden op grond van een koopovereenkomst, in het kader van dienstverlening of anderszins;
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die door of namens Rebo in verband met de Producten of anderszins worden verricht;
Order: iedere opdracht van koper, in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van Rebo en op alle overeenkomsten die door Rebo met koper zullen worden gesloten.

2.2  De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarde(n) van koper/ondernemer wordt door Rebo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4  Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

2.5  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2.6  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen

3.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rebo is eerst gebonden, doordat Rebo een opdracht/ bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Rebo is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2  Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een order heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de (koop)overeenkomst tot stand doordat Rebo geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat Rebo aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.

3.3  Alle opgaven door Rebo van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Rebo kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte afbeeldingen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer de koper aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Rebo of van de afbeeldingen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4  Door Rebo verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven haar eigendom, dan wel de eigendom van haar leveranciers of producenten. Deze afbeeldingen, tekeningen en dergelijke mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Rebo worden gekopieerd of vermenigvuldigd, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

ARTIKEL 4 – Prijzen

4.1  Tenzij de koper een consument is, zijn alle prijzen van Rebo uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Rebo zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4.2  De door Rebo genoemde (verkoop)prijs is gebaseerd op haar (inkoop)prijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor (op/af)levering van de producten wordt verhoogd, heeft Rebo het recht de verhogingen aan de koper door te berekenen.

4.3  Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Rebo de producten heeft gekocht.

4.4  Koper vrijwaart Rebo van alle kosten en schade die voor Rebo mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat koper niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. dat koper onjuiste of ontijdige gegevens heeft verstrekt aan Rebo en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

 

ARTIKEL 5 – Betalingsvoorwaarden

5.1  Elke overeenkomst wordt door Rebo aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door de koper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

5.2  Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Rebo gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat koper op verzoek en ten genoegen van Rebo zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

5.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling voor levering (dan wel dienstverlening) per bank te geschieden, in acht nemende de geldende betalingscondities, zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging of factuur, en met een betalingstermijn van dertig (30) dagen, tenzij anders is bepaald.

5.4  Koper/ondernemer is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Rebo, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Rebo accepteert geen algemene voorwaarden van de koper/ondernemer.

5.5  Zolang de koper de door hem verschuldigde (koop)som c.q. tegenprestatie, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Rebo gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

5.6  De koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de koper binnen dertig (30) dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

5.7  De koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde (handels)rente.

5.8  Indien koper ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is koper verplicht Rebo alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.
In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering verschuldigd:
rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%. Eventueel door Rebo te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Indien Rebo aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9  Indien door Rebo, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan koper uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 

ARTIKEL 6 – Afleveringstermijn / (annulering (opzegging) van eerste order

6.1  De door Rebo opgegeven afleveringstermijn voor producten – en/of termijn voor het verrichten van diensten – is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Rebo geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Rebo verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Rebo zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Rebo opgegeven (lever)tijden zijn slechts indicatief. Rebo heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.

6.2  Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevestiging anderszins door Rebo. Indien Rebo voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Rebo, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

6.3  Bij overschrijding van enige termijn heeft koper geen recht op (schade) vergoeding ter zake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Koper is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

6.4  Rebo heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren. Verzending of bezorging van een product door of namens Rebo geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de koper.

6.5  Indien de koper de eerste order (de zogenaamde ‘installatie-order’) annuleert c.q. opzegt zonder uitdrukkelijke (voorafgaande) instemming van Rebo, is hij Rebo ten minste twintig procent (20%) van de overeengekomen prijs verschuldigd. Naast vergoeding van voormelde (annulerings)kosten, behoudt Rebo al zijn wettelijke rechten op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 7 – Uitvoering van de overeenkomst

7.1  Rebo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

7.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rebo het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van de wederpartij (koper).

7.3  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Rebo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij (koper) de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.4  Indien de door de koper gewenste wijzingen naar het oordeel van Rebo een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is Rebo gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de koper buitengerechtelijk te ontbinden. Rebo is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de koper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de koper.

 

ARTIKEL 8 – Overmacht

8.1  Indien Rebo door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.2  Indien de overmachtstoestand drie (3) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3  Onder overmacht van Rebo wordt verstaan elke van de wil van Rebo onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) zijn verplichtingen jegens koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Rebo kan worden verlangd.

8.4  Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte, respectievelijk (tijdige) op- of aflevering, in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Rebo door zijn leverancier, in welke gevallen Rebo de keuze heeft de levering uit te stellen of de (koop)overeenkomst te ontbinden.

8.5  Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Rebo is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enige (directe of indirecte) schade van of bij de koper, noch is Rebo daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 2.

 

ARTIKEL 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1  De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op koper nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten (of diensten) aan Rebo verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede ter zake van eventueel krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

9.2  Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Rebo op koper mocht hebben ten aanzien van welke Rebo niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.
Daarna zal ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.

9.3  Voordat de eigendom van de producten op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Rebo eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van koper zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

9.4  De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Rebo te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Rebo zal koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Rebo.

9.5  Indien en zolang Rebo eigenaar van de producten is, zal koper Rebo onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal koper Rebo op diens eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Rebo eigenaar is, zich bevinden.

9.6  Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Rebo.

 

ARTIKEL 10 – Reclame/klachten

10.1  Koper is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen zeven (7) dagen na aankomst van de producten schriftelijk en gedetailleerd aan Rebo worden medegedeeld.
Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de koper eveneens uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan Rebo.
Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na aankomst van de producten (of verrichting van de diensten) schriftelijk aan Rebo worden gemeld.

10.2  Na het ontdekken van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

10.3  Koper zal alle door Rebo voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Rebo in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

10.4  Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Rebo geen controle op de
reclame kan plaatshebben.

10.5  Het staat koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Rebo daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor koper en de producten blijven voor zijn risico.

10.6  Koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Rebo zolang koper enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Rebo niet is nagekomen.

10.7  Reclame betreffende geleverde producten (of verrichte werkzaamheden) kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde producten (of werkzaamheden) en alsnog te leveren producten (of werkzaamheden), ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde overeenkomst.
Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Rebo geven koper nimmer het recht zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van Rebo op te schorten.


10.8  Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Rebo niet
in behandeling genomen en Rebo is ter zake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.


10.9  Indien koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product (of dienstverlening), is de daaruit voor Rebo voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 11.1 omschreven verplichtingen, al naar
gelang de aard van de reclamering en met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 11 (garantie).

10.10  Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering (of uitvoering) kan de koper schadevergoeding, dan wel ontbinding van de overeenkomst met Rebo vorderen, indien de verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinde(n) kunnen worden aangewend, die door Rebo is getoond, genoemd of vermeld. Evenmin is Rebo in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of toepassing van de door Rebo aan
koper verkochte zaken of geleverde diensten.

 

ARTIKEL 11 – Garantie

11.1  Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Rebo genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren (of werkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht), zal Rebo de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren (of de werkzaamheden opnieuw uit te voeren), hetzij koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Rebo en koper uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Rebo ter zake van haar garantieverplichtingen
volledig zijn gekweten en zal Rebo tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.


11.2  Indien Rebo producten aan koper aflevert welke Rebo van toeleveranciers heeft verkregen, is Rebo nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van koper gehouden dan waarop Rebo ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie, dan wel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten c.q. onderdelen van de door Rebo aan koper geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van de koper. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie, dan wel onderdelengarantie, bij de toeleverancier van Rebo te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de koper. Alle verzendkosten van koper naar Rebo zijn te allen tijde voor rekening
van koper.
Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik.
Er is uitsluitend garantie op de door Rebo verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.

11.3  De koper en zijn afnemers zijn verplicht de aanwijzingen van Rebo aangaande het gebruik van de producten op te volgen. Rebo staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake het gebruik van de producten, noch staat Rebo in voor zodanige adviezen of instructies van koper aan zijn afnemers.

11.4  De producten blijven volledig voor risico van koper in het geval door Rebo aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Rebo en niet in redelijkheid van koper verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

11.5  Mocht de koper eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Rebo verrichten of door anderen laten verrichten, dan zal Rebo niet gehouden zijn, zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door koper of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

11.6  Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door Rebo worden aangeboden.

 

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1  Rebo is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-of milieuschade.

12.2  De aansprakelijkheid van Rebo jegens koper is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom c.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is Rebo haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

12.3  Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Rebo of haar hoogste leidinggevend personeel, zal koper Rebo vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten (diensten), c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij koper redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

12.4  De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Rebo of zijn hoogste leidinggevend personeel of voor zover de aansprakelijkheid van Rebo voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

12.5  Indien bij levering van producten (diensten) door Rebo aan koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten (diensten) en doeleinden, is koper verplicht zich hieraan te houden.
Rebo mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de koper, van uit gaan dat koper en zijn personeel of de personen, die koper direct of indirect bij of met het product laat werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Rebo is bereid koper – voor zover mogelijk – die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Koper is gehouden de kosten ter zake te voldoen.

 

ARTIKEL 13 – Opschorting en Ontbinding

13.1  In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, zullen alle overeenkomsten met koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Rebo koper binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Rebo zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van koper op te schorten;
een en ander onverminderd de andere rechten van Rebo, onder welke overeenkomst met koper dan ook en zonder dat Rebo tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.2  Indien koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is koper in verzuim en is Rebo gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de andere rechten van Rebo, onder welke overeenkomst met koper dan ook en zonder dat Rebo tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.3  In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Rebo op koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Rebo gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Rebo en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Rebo in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

 

ARTIKEL 14 – Intellectueel eigendom

14.1  Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde, behoudt Rebo zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en op grond van andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

14.2  Alle door Rebo verkochte en/of geproduceerde goederen en/of verstrekte stukken – waarvan het intellectueel eigendom aan Rebo toebehoort – zoals documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, overeenkomsten, offertes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, modellen etc., blijven eigendom van Rebo of haar leveranciers, respectievelijk producenten, ongeacht of aan de koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper voor het doel waarvoor deze aan de koper ter beschikking zijn gesteld. Deze aan Rebo (of haar leveranciers, respectievelijk producenten) toebehorende goederen en/of stukken mogen door de koper, zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Rebo, niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, noch worden gereproduceerd of bewerkt, noch worden gewijzigd of doorverkocht of ter kennis van derden worden gebracht. Koper is onverkort aansprakelijk voor alle schade – waaronder gederfde winst en de kosten voor het opstellen van de betreffende ontwerpen, modellen etc. – welke veroorzaakt is door (of verband houdt met) enig inbreuk op voormelde rechten. De koper is verplicht Rebo direct op de hoogte te stellen zodra hem enige inbreuk op de rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel bekend is.

14.3  De koper is gehouden de aan hem verstrekte goederen en/of stukken als hieronder lid 2 bedoeld, op eerste verzoek van Rebo binnen de daarvoor gestelde termijn te retourneren. Koper is onverkort aansprakelijk voor alle schade verband houdend met een niet tijdige retournering van de aan hem (koper) verstrekte goederen en/of stukken, als hiervoor genoemd.

14.4  In geval van productie door Rebo van goederen naar tekeningen, monsters, modellen, ontwerpen, schetsen of andere aanwijzingen van of namens de koper ontvangen, staat de koper ervoor in dat deze vrij zijn van enig intellectueel eigendomsrecht. De koper vrijwaart Rebo voor alle aanspraken van derden ter zake.

 

ARTIKEL 15 – Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

15.1  Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


15.2  Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Rebo en koper op basis van een derdenbeding in deze
Voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.


15.3  Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met koper, zal deze Rebo steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van koper niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Rebo geaccordeerd, zal Rebo alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Koper zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Rebo vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Rebo heeft geweigerd aan de redelijke kosten voor het benodigde
onderzoek – als hierboven bedoeld – te voldoen.


15.4  Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsregio van Rebo.

 

ARTIKEL 16 – Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

ARTIKEL 17 – Partiële nietigheid

Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

ARTIKEL 18 – Nawerking

De bepalingen van de tussen Rebo en de koper gesloten overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van die overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van Rebo. Deze Voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.
Tevens zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar op de internetpagina van www.rebo.nl/algemenevoorwaarden